Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjionariuszy

  • Post author:
  • Post category:Bez kategorii
  • Post comments:0 Komentarzy
Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1 ksh oraz § 18 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych SA w Kole , na dzień 24 maja 2024r. godz. 13.00 w Lokalu Biesiadnym EMRIX Ryszard Rejniak, Osiek Wielki 133, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność
do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za
okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2023r. do
31.12.2023r.,
b/ podziału zysku za okres od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
c/ skwitowania Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków,
d/ zatwierdzenie sprawozdania i skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków,
e/ wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
11. Zakończenie obrad.Z A R Z Ą D

Dodaj komentarz