Wezwanie dla Akcjonariuszy o złożenie posiadanych dokumentów akcji

               Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy  Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy skład w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku     w godz. od 8.00  do 14.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym*, spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.

W przypadku braku dokumentów, typu zawiadomienie o objęciu akcji lub umowy nabycia (odkupienia), nabycia drogą spadkową – należy złożyć odpowiednie oświadczenie, wzór w załączeniu.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także  na stronie internetowej spółki (www.prdmkolo.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

  

Załącznik – wzór oświadczenia                         

                                                                  Koło, dnia: ………………………

…………………………………………………….

             Imię i nazwiska Akcjonariusza

…………………………………………………….

                     Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

                Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem właścicielem  ……………. sztuk Akcji

PRDM S.A. w Kole o wartości nominalnej ………………… zł / sztukę.

Stan posiadania jest zgodny z Księgą Akcjonariuszy PRDM S.A. w Kole.

Oświadczenie niniejsze o ilości akcji składam zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 21.09.2020r.

                                                                                                                

……………………………………………..

Dodaj komentarz