Komunikaty

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjionariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1 ksh oraz § 18 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych SA w Kole , na dzień 24 maja 2024r. godz. 13.00 w Lokalu Biesiadnym EMRIX Ryszard Rejniak, Osiek Wielki 133, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność
do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za
okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
8. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2023r. do
31.12.2023r.,
b/ podziału zysku za okres od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2023r.,
c/ skwitowania Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków,
d/ zatwierdzenie sprawozdania i skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków,
e/ wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
11. Zakończenie obrad.Z A R Z Ą D

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1 ksh oraz § 18 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych SA w Kole , na dzień 2 czerwca 2023r. godz. 1300 w Restauracji „Biały Fortepian”  w Kole, ul. Toruńska 196, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność  

     do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku  zysku i strat za  

   okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2022r. do  31.12.2022r.,

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

     a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2022r. do  

        31.12.2022r.,

     b/ podziału zysku za okres od dnia 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,

     c/ skwitowania Zarządu Spółki  z wykonania przez niego obowiązków,

     d/ zatwierdzenie sprawozdania i skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków,

    e/ wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,

11. Zakończenie obrad.

Z A R Z Ą D

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §18 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych SA w Kole , na dzień 20 maja 2022r. godz. 1300 w Restauracji „Biały Fortepian”  w Kole, ul. Toruńska 196, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność  

     do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku  zysku i strat za  

   okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2021r. do  31.12.2021r.,

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

     a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2021r. do  

        31.12.2021r.,

     b/ podziału zysku za okres od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,

     c/ skwitowania Zarządu Spółki  z wykonania przez niego obowiązków,

     d/ zatwierdzenie sprawozdania i skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków,

    e/ wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,

11. Zakończenie obrad.

Z A R Z Ą D

Wezwanie piąte dla Akcjonariuszy o złożenie posiadanych dokumentów akcji

               Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy  Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy skład w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku     w godz. od 8.00  do 14.00.

Niniejsze wezwanie jest piątym*, spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także  na stronie internetowej spółki (www.prdmkolo.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Wezwanie czwarte dla Akcjonariuszy o złożenie posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy  Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy skład w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku     w godz. od 8.00  do 14.00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym*, spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także  na stronie internetowej spółki (www.prdmkolo.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Wezwanie trzecie dla Akcjonariuszy o złożenie posiadanych dokumentów akcji

               Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy  Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy skład w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku     w godz. od 8.00  do 14.00.

Niniejsze wezwanie jest trzecim*, spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także  na stronie internetowej spółki (www.prdmkolo.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Wezwanie drugie dla Akcjonariuszy o złożenie posiadanych dokumentów akcji

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy  Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy skład w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku     w godz. od 8.00  do 14.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim*, spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także  na stronie internetowej spółki (www.prdmkolo.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Wezwanie dla Akcjonariuszy o złożenie posiadanych dokumentów akcji

               Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy  Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy skład w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku     w godz. od 8.00  do 14.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym*, spośród pięciu wymaganych przez w/w przepisy prawa.

W przypadku braku dokumentów, typu zawiadomienie o objęciu akcji lub umowy nabycia (odkupienia), nabycia drogą spadkową – należy złożyć odpowiednie oświadczenie, wzór w załączeniu.

* zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy wezwania dokonuje się pięciokrotnie w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki, w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie. Informację o wezwaniu udostępnia się także  na stronie internetowej spółki (www.prdmkolo.pl) w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

  

Załącznik – wzór oświadczenia                         

                                                                  Koło, dnia: ………………………

…………………………………………………….

             Imię i nazwiska Akcjonariusza

…………………………………………………….

                     Adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

                Ja niżej podpisany oświadczam, że jestem właścicielem  ……………. sztuk Akcji

PRDM S.A. w Kole o wartości nominalnej ………………… zł / sztukę.

Stan posiadania jest zgodny z Księgą Akcjonariuszy PRDM S.A. w Kole.

Oświadczenie niniejsze o ilości akcji składam zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 21.09.2020r.

                                                                                                                

……………………………………………..