Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA  w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §18 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych SA w Kole , na dzień 20 maja 2022r. godz. 1300 w Restauracji „Biały Fortepian”  w Kole, ul. Toruńska 196, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność  

     do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku  zysku i strat za  

   okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,

7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2021r. do  31.12.2021r.,

8. Podjęcie uchwał w sprawie :

     a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2021r. do  

        31.12.2021r.,

     b/ podziału zysku za okres od dnia 01.01.2021r. do 31.12.2021r.,

     c/ skwitowania Zarządu Spółki  z wykonania przez niego obowiązków,

     d/ zatwierdzenie sprawozdania i skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków,

    e/ wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,

11. Zakończenie obrad.

Z A R Z Ą D

Dodaj komentarz